Centar za građansku suradnju iz Livna u suradnji s pravnim stručnjacima je analizirao zakonodavni okvir u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u Kantonu 8/ Županiji Zapadnohercegovačkoj, a rezultati između ostalog pokazuju da Pravilnikom o jedinstvenim kriterijima, pravilima i postupku imenovanja i postavljenja državnog službenika u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj sadrži potencijalno koruptivne odredbe, budući da rukovoditelj može izabrati bilo kog kandidata sa liste, bez obzira na broj bodova uz mišljenje koje daje Povjerenstvo za državnu službu ŽZH.

Imajući u vidu da zapošljavanje u javnom sektoru Kantona 8 predstavlja jedan od najznačajnijih procesa u javnom sektoru kantona, te njegovu podložnost pojavi koruptivnih rizika i drugih nepravilnosti, neophodno je pristupiti jednoj sistematskoj izmjeni zakonodavno-pravnog okvira, koji u ovom trenutku u praksi ne predstavlja odraz najvažnijih načela i standarda u ovoj oblasti – transparentnosti, meritornosti i pravičnosti, te slobode izbora zaposlenja i jednakog pristupa radnim mjestima za sve građane i građanke.

Predstavljeni su rezultati istraživanja zapošljavanja u javnom sektoru u K8/ŽZH koji pokazuju da su:

  • 203 osobe zaposlene u periodu od 1.1.2021. godine do 31.12.2022. godine
  • 42% ispitanih institucija ima pravo korištenja diskrecijskih ovlaštenja pri zapošljavanju,
  • 54% natječajnih procedura okončano diskrecijskom odlukom

Prema provedenom istraživanju dolazi se do zaključka kako se  50% ispitanih institucija nije pridržavalo odredbi Zakona o slobodi pristupa informacijama, a dvije institucije nisu nikako dostavile odgovore.

“Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru u ŽZH rezultirala je sa 12 nedostataka te je izrađeno 17 preporukaza unaprijeđenje zakonodavnog okvira zapošljavanja u javnom sektoru. Čuli smo od ministra pravosuđa ŽZH da pripremaju novi Zakon o državnim službenicima i da pripremaju izmjene i dopune ostale regulative koje će unaprijediti u ovoj županiji proces zapošljavanja u javnom sektoru. Nadamo se da će neke od ovih 17 preporuka biti uvažene prilikom izmjena i dopuna regulative i kreiranja novog zakona o radu”- kazala je izvršna direktorica Centra za građansku suradnju, Zulka Baljak.

Važeći propisi koji uređuju predmetnu oblast u ovom momentu ne garantiraju izbor i imenovanje najkvalificiranijih i najkompetentnijih kandidata, što je nedopustivo sa aspekta međunarodnih standarda kao i zbog važnosti stabilne i efikasne javne uprave, koja jedino kao takva može biti u službi svih građana i građanki. Nužan preduvjet za to jeste osiguranje zapošljavanja najboljih kadrova u ovom sektoru, što je moguće samo uz uređen i transparentan proces zapošljavanja, koji će mogućnost zloupotreba i koruptivnog djelovanja svesti na minimum.

Ministar pravosuđa i uprave ŽZH Vjekoslav Lasić najavio je donešenje dva nova zakona te kazao: “U programu rada do kraja godine je donošenje kompletnog novog Zakonao državnojslužbi kao i novogZakona o udrugama. Pošto će se donijeti novi Zakon o državnoj službi, mijenjat će se svipodzakonski akti. Ovo je, po meni, dobar sastanak i sigurno da ćemo ove preporuke Centra za građansku suradnju, sve one koje budu dobre, mislim da ćemo to uspjeti inkorporirati u novi Zakon”.

Cijeli tekst “Analiza pravnog okvira u oblasti procesa zapošljavanja i rezultati monitoringa kantonalnih i općinskih institucija i poduzeća K8/ŽZH” možete pogledati i preuzeti:

Infografiku i letak možete pogledati ispod:

Ova aktivnost je realizirana u okviru projekta “Podrška uključivanju građana Zapadnohercegovačkog kantona/županije u borbi protiv korupcije pri zapošljavanju u javnom sektoru” koji je dio šireg programa “Podrška građanima u borbi protiv korupcije” implementiranog od strane CCI uz financijsku podršku USAID-a.

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *