Centar za građansku suradnju

je nevladina, neprofitna, vanstranačka organizacija čiji je cilj poticanje aktivnog sudjelovanja građana u životu zajednice.

Centar za građansku suradnju (CGS) iz Livna je osnovan od strane Centra za civilno društvo u jugoistočnoj Europi (CCS), Washington DC, koji je osigurao financijsku i tehničku potporu u prvoj godini rada. Posredstvom CCS-a osnovna sredstva za rad ureda dobili smo od Nacionalne zaklade za demokraciju iz Washingtona, Američkog instituta za mir i Zaklade Charles Stewart Mott.
Od 1996. godine CGS radi i djeluje kao neovisna organizacija.

CGS je prva nevladina organizacija osnovana u jugozapadnoj Bosni i Hercegovini koja je počela raditi na poticanju poštivanja ljudskih, građanskih i manjinskih prava, te promicanju međuetničke suradnje i podupiranju demokratskih procesa u BiH.

Svi projekti koje CGS provodi moraju biti od koristi za sve građane bez obzira na nacionalnu, političku ili bilo koju drugu pripadnost. Općeniti cilj djelovanja je težnja ka obnavljanju međuetničkih spona koje moraju činiti temelj mirnog suživota i trajnih nastojanja za kreiranje modernog civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Tijekom proteklih godina CGS promovira i potiče aktivno sudjelovanja građana u životu zajednice i procesima odlučivanja. Svi projekti planirani su sa ciljnim grupama uz promicanje građanskog aktivizma, uključujući izgradnju kapaciteta kako bi se osigurala dugoročna održivost postignutih rezultata. Naše redovne aktivnosti su praćenje rada lokalnih vlasti na sjednicama općinskih vijeća, pomaganje pojedincima, zajednicama i drugim nevladinim organizacijama koje pokušavaju pronaći rješenja lokalnih problema zastupajući njihove interese pred općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim vlastima, te podizanje medijske svijesti o lokalnim potrebama.

U fokusu našega rada danas je sudjelovanje građana u procesima odlučivanja, upravljanje prirodnim resursima i zaštita okoliša, prava radnika, socijalno poduzetništvo i sprječavanja korupcije u našem društvu.

Naše glavne aktivnosti se provode u Kantonu 1/Unsko-sanskom kantonu, Kantonu 7/Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Kanton 8/Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10/ Livanjskom kantonu u Federaciji BiH.