U okviru projekta „Zajedno za radnička prava“ koji implementira Centar za građansku suradnju iz Livna uz podršku Međunarodnog Olof Palme Centra iz Švedske, održana su četiri kantonalna/županijska sastanka sindikata, i to u Kantonima 10/HBŽ, 1/USK, 7/HNŽ i 8/ŽZH.

Sudionici su bili predstavnici sindikata Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i članovi Mobilnog tima Koalicije te zainteresirani radnici/ce koji nisu članovi sindikata.

Sastanak sindikata u USK

Teme Kantonalnih sastanaka bile su Postignuća sindikata i problemi sa kojima se susreću svakodnevno; Koordinacija i suradnja sindikata na županijskoj/ kantonalnoj razini; Otvaranje sindikata prema javnosti; Komunikacija i mediji. Uvodničari na navedene teme bili su članovi Mobilnog tima Koalicije: Marko Žižić, Edina Čomić, Vjeko Markota, Zehra Hadžić i Željka Mihaljević.

Na svim sastancima su se čuli izrazi kritike i samokritike. Suradnja između sindikata je rijetka, gotovo nezapažena. Međusobno i kontinuirano surađuju samo sindikati iz iste branše poput obrazovanja. Sindikati često rade jedni protiv drugih kada su u pitanju sindikati iz javnoga sektora, nema zajedničkih akcija na poboljšanju standarda i uvjeta rada članova sindikata, izostaje međusobna podrška sindikata.

Razlozi koji su doveli do ovakvoga stanja su podjela na nivou Saveza Samostalnih Sindikata BiH koja se prelijeva na niže razine organiziranja, rivalstvo između sindikata, nedovoljna novih sindikata u ovom sektoru. Pored toga rekao je da „… ako ne reorganiziramo i ojačamo sindikate, nemamo šansi, sindikati će oslabiti i nestati u potpunosti.“

Sastanak sindikata u K10

Informiranost povjerenika i članstva, različiti interesi i mogućnosti ostvarenja ciljeva, nedostatak jedinstva i solidarnosti te uplitanje politike u ustroj i rad sindikata. 

Kako prevladati ove probleme i nedostatke? Sindikalci su istaknuli da na viši stupanj treba podići međusobno uvažavanje, uspostaviti međusobni otvoreni dijalog, definirati zajedničke interese i planirati zajedničke aktivnosti pri rješavanju problema koji su isti za sve sindikate.

U znatno težem položaju su sindikati iz privatnog / realnog sektora (u K10/HBŽ i K8/ŽZH nema niti jednoga). Muhamed Dolić, predsjednik sindikata „Saniteks“ iz Velike Kladuše, je rekao da sindikati iz javnog sektora trebaju pomagati sindikate iz realnog sektora i poticati osnivanje sindikata u ovom sektoru. Pored toga rekao je da „… ako ne reorganiziramo i ojačamo sindikate, nemamo šansi, sindikati će oslabiti i nestati u potpunosti.“

Sastanak sindikata u ŽZH

Kako se ovo ne bi i dogodilo, doneseni  su zaključci koji će u narednom periodu biti provedeni:

–           jačati formalne kantonalne/županijske odbore ili koordinacije sindikata na ovoj razini radi, razmjene informacija, suradnje, pravne zaštite i edukacije članstva, suradnje sa drugim organizacijama civilnog društva …,

–           otvoriti sindikate prema javnosti i medijima radi isticanja postignuća ali i problema sa kojima se radnici i sindikati svakodnevno susreću,  uspostaviti redovitu komunikaciju među sindikatima, unutar sindikata, sa povjerenicima i članstvom,

–           pružiti podršku i pomoć postojećim sindikatima iz privatnog i realnog sektora, poticati osnivanje novih sindikata u ovom sektoru gdje još uvijek ne postoje, 

–           organizirati ovakve sastanke sa kantonalnim/županijskim vladama kako bi se razbila fama o sindikatima kao neprijateljima ili reliktu iz prethodnog sustava,

–           tražiti formiranje Gospodarsko/Ekonomsko-socijalnog vijeća u K10/HBŽ, K7/HNŽ i K8/ŽZH radi uspostave partnerskih odnosa pri kolektivnom pregovaranju,

–           tražiti da u upravne odbore javnih ustanova od interesa za radnike i sindikate obvezno budu uključeni i predstavnici sindikata.

Sastanak sindikata u HNK

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *